ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011:
ΜΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ

20 χρόνια υποδούλωσης ακόμα στους ντόπιους και διεθνείς τοκογλύφους!!


Ξ Ε Σ Η Κ Ω Θ Ε Ι Τ Ε!!!!!

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013:

ΤΡΟΪΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ :
Πραξηκοπηματικό κλείσιμο της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφώνου!
Ηρθε η ώρα να τους σταματήσουμε.

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ!!!!


ΙΟΥΛΙΟΣ 2014:

Γενοκτονία εις βάρος των Παλαιστινίων απο το Ισραήλ!
Να συσταθεί 2η Νυρεμβέργη!


16 Φεβρουαρίου 2015:

ΟΧΙ στην δικτατορία της Ευρωζώνης!
ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ!
Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Ιδού και το κόλπο των διορισμών... και πως αναβαθμιζονται μετα.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ Ζευγολατιό: 17-9-2012

Διεύθυνση Διοικητικού Αριθ. Αποφ.: 437
Τμήμα Γενικής Διοίκησης
Γραφείο Προσωπικού
Ταχ. Δ/νση: Ζευγολατιό 20001
Πληροφ. :Γ. Κακλίδου
Τηλέφωνο :2741050255
FAX :2741050257

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Βέλου- Βόχας,
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρο 58 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.3801/2009.
3. Τις διατάξεις του άρθρο 76,79 και 183 του ν.3584/07 (ΦΕΚ 143 Α΄).
4. Την υπ΄αριθμ.15514/13-9-2011 αίτηση του υπαλλήλου ..............................................................,
ειδικότητας ΥΕ16 Εργατών Ύδρευσης-Αποχέτευσης με την οποία αιτήθηκε την μετάταξη του σε
ανώτερη κατηγορία και συγκεκριμένα ΔΕ Τεχνιτών, λόγω κατοχής ανώτερου τίτλου σπουδών καισυμπλήρωσης οκταετίας.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν.4024/11(ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011).
6. Τις υπ΄αριθ.πρωτ.19220/11.11.2011 και 19221/11.11.2011 Διαπιστωτικές πράξεις Δημάρχου
περί κατάταξης υπαλλήλων του Δήμου μας σε Βαθμούς και Μισθολογικά Κλιμάκια αντίστοιχα,
σύμφωνα με το ν.4024/11 με την οποία κατατάχθηκε ο ανωτέρω την 01.11.2011 στον Δ΄ Βαθμό
και στο 1ο Μ.Κ του βαθμού με πλεονάζοντα χρόνο, τρία (3) έτη, εννέα(9) μήνες και είκοσι (20)
ημέρες.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 35 § 5 του ν.4024/11 (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011).
8. Την υπ΄αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/15.12.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 68
§ 1 και § 2 του ν.4002/11 και του ν.4024/11 για την μετάταξη /μεταφορά προσωπικού με
γενικές ή ειδικές διατάξεις».
9. Το υπ΄αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.31.18/941/οικ.2517/27.01.2012 έγγραφο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Διευκρινίσεων για την
κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων
(άρθρο 28) του ν.4024/11 (ΦΕΚ 226 Α΄/27.10.2011).
10. Το υπ΄αριθμ.3/17/2012 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού των Ο.Τ.Α Ν.
Κορινθίας, σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη του για την εν λόγω μετάταξη, με μεταφορά της θέσης
που κατέχει διότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 32 § 3 του ν. 4038/12 (ΦΕΚ 14/Α΄/02.02.2012).
12. Το υπ΄αριθμ.949/τ.Γ/10.09.2012 ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η μετάταξη του ανωτέρω
υπαλλήλου, από τη κατηγορία ΥΕ ειδικότητας ΥΕ16 Εργατών Ύδρευσης-Αποχέτευσης στην
ανώτερη κατηγορία ΔΕ ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που
κατέχει, επειδή έχει τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα.
13. Το γεγονός ότι από την 10.09.2012 ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξης στο
ΦΕΚ, ο υπάλληλος Ανυφαντής Δημήτριος του Αθανασίου έχει πλεονάζων χρόνο στον Δ΄ Βαθμό
τέσσερα (4) έτη, επτά(07) μήνες και είκοσι εννέα (29) ημέρες. Σύμφωνα με την §3 του άρθρου 76
του ν.3584/07, ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο βαθμό με τον οποίο μετατάσσεται,
θεωρείται ότι έχει διανυθεί στον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται, εφόσον ο ανωτέρω κατείχε τον
τίτλο σπουδών του κλάδου στον οποίο μετατάχθηκε.
14. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του κατωτέρω υπαλλήλου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι :

1/2
ΑΔΑ: Β4Θ0Ω9Π-Γ4Γ

Κατατάσσει βαθμολογικά και μισθολογικά από 10.09.2012 (ημερομηνία δημοσίευσης της μετάταξης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) τον υπάλληλο Α.... Δ...... Α........... από τη
κατηγορία ΥΕ ειδικότητας ΥΕ16 Εργατών Ύδρευσης-Αποχέτευσης στην ανώτερη κατηγορία ΔΕ
ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών με τον Δ΄ βαθμό που κατείχε, με πλεονάζων χρόνο στο βαθμό, τέσσερα (4) έτη,επτά(07) μήνες και είκοσι εννέα (29) ημέρες και στο 3ο Μ.Κ της ΔΕ κατηγορίας.

Ο Δήμαρχος
Αννίβας Παπακυριάκος

Πίνακας Αποδεκτών:
Ενδιαφερόμενο υπάλληλο
Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Μισθοδοσίας
2/2
ΑΔΑ: Β4Θ0Ω9Π-Γ4Γ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου