ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011:
ΜΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ

20 χρόνια υποδούλωσης ακόμα στους ντόπιους και διεθνείς τοκογλύφους!!


Ξ Ε Σ Η Κ Ω Θ Ε Ι Τ Ε!!!!!

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013:

ΤΡΟΪΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ :
Πραξηκοπηματικό κλείσιμο της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφώνου!
Ηρθε η ώρα να τους σταματήσουμε.

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ!!!!


ΙΟΥΛΙΟΣ 2014:

Γενοκτονία εις βάρος των Παλαιστινίων απο το Ισραήλ!
Να συσταθεί 2η Νυρεμβέργη!


16 Φεβρουαρίου 2015:

ΟΧΙ στην δικτατορία της Ευρωζώνης!
ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ!
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

Προυπολογισμός και απ'ευθειας αναθέσεις απο τον Δήμαρχο Βέλου-Βόχας!

Και άλλη απευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο! 
Ειδικά αυτή η μελέτη μας έλλειπε!!!!
Ξέρετε πόσος είναι ο Προϋπολογισμός του Δήμου μας για το 2013?
16.396.000 ευρω!!!!
Δείτε την Απόφαση στο τέλος πάρα κάτω.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ
BOXA
Σ
Ταχ. Δ/νση: Ζευγολατιό
Οδός : Γεωργίου Παπανδρέου
Τ.Κ. : 20001
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ
493 /1-10- 2013
Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Παροχή υπηρεσίας επεξεργασίας νερού του
Δήμου»
Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 22 του Ν.3536/2007
2.
Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/06 «περί Προμήθειες – Υπηρεσίες -
Μελέτες», τις διατάξεις του Ν.3731/2008 και την υπ’ αριθμ. 5/7243/5-2-2009
Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών και την υπ’ αριθμ. 3510/739/9-8-2010 απόφαση του
Υπ. Οικονομικών.
3.
Την υπ’ αριθμόν 47/2013 (
A
ΔΑ: ΒΕ5ΠΟΡ1Φ-Ξ9Γ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
1188/1189/1190/2013
Απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, Τμ.
Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας, που αφορά στην έγκριση του
Προϋπολογισμού του οικ. έτους 2013 του Δήμου.
4.
Την υπ’ αριθμόν 111/2013 (
A
ΔΑ: ΒΕΖΛΩ9Π-Ν2
M
) Α.Δ.Σ που νομιμοποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 2418/41871/29-8-2013 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης
Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, Τμ. Διοικητικού –Οικονομικού Ν. Κορινθίας, που
αφορά στην τροποποίηση του Προϋπολογισμού του οικ. έτους 2013 του Δήμου.
5.
Την υπ’ αριθμ. 262/2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου (ΑΔΑ: ΒΛ92Ω9Π-ΦΜ0).
6.
Την υπ’ αριθμόν 96/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην
ψήφιση της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α 02.25.6262.09 περί «
Παροχή υπηρεσίας
επεξεργασίας νερού του
Δήμου», ποσού 24.600 €, προϋπολογισμού έτους 2013.
7.
Την προσφορά της εταιρίας Α&Γ Α.Ε., ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ,ΤΕΧΝΙΚΉ ,
ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΝΕΡΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 50
ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΔΟΥ : ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΦΜ 998600063
8.
Την ανάγκη εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας».
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Αναθέτουμε
απευθείας την εργασία «Παροχή υπηρεσίας επεξεργασίας νερού του
Δήμου», της εταιρίας Α&Γ Α.Ε., ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ,ΤΕΧΝΙΚΉ, ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΝΕΡΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 50 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΔΟΥ :
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΦΜ 998600063,
έναντι αμοιβής 23.999,76 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α. 23%., στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το οικείο
χρηματικό ένταλμα μετά την παραλαβή της εργασίας από την αρμόδια επιτροπή του
Δήμου και βάση των νόμιμων δικαιολογητικών.
Ο
Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ9Π-ΧΦΞ

ΒΛΛΠΩ9Π-ΧΦΞ


 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 22/4/ 2013
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:1190/18575
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 1189/18571
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1188/18567
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Νικολάου 17
Ταχ.Κώδικας: 20100-Κόρινθος
TELEFAX 27410- 24967 / 80040
Πληροφορίες :Γ.Παπαχαραλάμπους
Τηλέφωνο: 27410- 23242
Email: korinfo @1747 . syzefxis . gov . gr
ΘΕΜΑ: Προϋπολογισμός και ετήσιο πρόγραμμα δράσης
οικονομικού έτους 2013.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 των άρθρων 225, 238, 264-267 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α΄/7.5.2010).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232 Α΄/27.12.2010).
3. Την αριθμ. ΓΓ15650/1253/2011 (ΦΕΚ 480Β΄/29.3.2011) απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί μεταβίβασης δικαιώματος
υπογραφής.
4. Τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ. «Περί οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού
των Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Την αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/τ.β΄/9-2-2004) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών – Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης , περί
«Καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».
6. Την αριθμ. οικ. 47490/18-12-2012 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών –
Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων,
οικονομικού έτους 2013».
7. Το αριθμ. 813/11141/11-4-2013 έγγραφό μας.
8. Τις αριθμ. 30/2013, 47/2013 σε ορθή επανάληψη και 67/2013 αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου, του Δήμου Βέλου-Βόχας αναφορικά με έγκριση Τεχνικού προγράμματος
Δήμου Βέλου Βόχας έτους 2013, έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης και
Προϋπολογισμού έτους 2013 και παροχή διευκρινήσεων επί του Τεχνικού
Προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2013 όπως μας διαβιβάσθηκαν με τα αριθμ.
6478/18-4-2013, 6479/18-4-2013 και 6480/18-4-2013 έγγραφά σας αντίστοιχα.
ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΟΡ1Φ-Ξ9Γ
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Νομιμοποιούμε τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου σας και το
ετήσιο πρόγραμμα Δράσης οικονομικού έτους 2013, ως ακολούθως:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
του Δήμου Βέλου - Βόχας για το έτος 2013
Κωδικοί
αριθμοί
Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός
σε ΕΥΡΩ
0 Τακτικά Έσοδα ………………………… 5.970.230,90 ΕΥΡΩ
1 (πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για
επενδύσεις)……………………………… 2.457.963,05 ΕΥΡΩ
2 Έσοδα παρελθόντων ετών……………… 816.168,00 ΕΥΡΩ
31 Εισπράξεις από Δάνεια ………………… ………………………..
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα
Έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη ………. 2.669.195,63 ΕΥΡΩ
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.
Φορέων και Τρίτων 2.281.500,00 ΕΥΡΩ
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους …… 1.586.017,69 ΕΥΡΩ
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις …………. 615.058,77 ΕΥΡΩ
Σύνολο Πόρων …………………………… 16.396.134,04 ΕΥΡΩ
ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΟΡ1Φ-Ξ9Γ
Κωδικοί
Αρι
θ
μοί
Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός σε
ΕΥΡΩ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού……….. 2.490.208,55 ΕΥΡΩ
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων και 2.373.042,88 ΕΥΡΩ
63,64 Φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 250.868,10 ΕΥΡΩ
651 Τοκοχρεολύσια δανείων 1.000,00 ΕΥΡΩ
652
66 Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών ………. 561.050,00 ΕΥΡΩ
67
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 867.404,26 ΕΥΡΩ
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 2.273.372,41 ΕΥΡΩ
82 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 2.152.500,00 ΕΥΡΩ
85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα
παρελθόντα οικονομικά έτη εντός
του οικονομικού έτους. 2.272.286,24 ΕΥΡΩ
Επενδύσεις
71 Αγορές …………………………………. 174.061,24 ΕΥΡΩ
73 Έργα ……………………………………. 1.603.995,49 ΕΥΡΩ
74 Μελέτες ………………………………… 160.707,27 ΕΥΡΩ
ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΟΡ1Φ-Ξ9Γ
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 4.826,00 ΕΥΡΩ
652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 1.017.100,00 ΕΥΡΩ
9111 Αποθεματικό…………………………… 193.711,60 ΕΥΡΩ
Σύνολο εξόδων και πληρωμών 13.396.134,04 ΕΥΡΩ
· Επιπροσθέτως, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες μετά την
επιχορήγηση του Δήμου σας από το Υπουργείο Εσωτερικών για την
εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
· Συνημμένα σας επιστρέφουμε ένα από τους Προϋπολογιστικούς πίνακες.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Δήμο Βέλου-Βόχας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΟΡ1Φ-Ξ9Γ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου