ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011:
ΜΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ

20 χρόνια υποδούλωσης ακόμα στους ντόπιους και διεθνείς τοκογλύφους!!


Ξ Ε Σ Η Κ Ω Θ Ε Ι Τ Ε!!!!!

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013:

ΤΡΟΪΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ :
Πραξηκοπηματικό κλείσιμο της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφώνου!
Ηρθε η ώρα να τους σταματήσουμε.

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ!!!!


ΙΟΥΛΙΟΣ 2014:

Γενοκτονία εις βάρος των Παλαιστινίων απο το Ισραήλ!
Να συσταθεί 2η Νυρεμβέργη!


16 Φεβρουαρίου 2015:

ΟΧΙ στην δικτατορία της Ευρωζώνης!
ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ!




Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

Δήμος Βέλου-Βόχας: Βροχή απ'ευθείας αναθέσεων!


Καθημερινές σχεδόν οι απευθείας αναθέσεις έργων της τάξεως των 25.000 ευρώ, που είναι και το max όριο, από τον δήμαρχο κ. Παπακυριάκο!!
Σε αυτήν εδώ έχουμε να κάνουμε με "συντήρηση κοινόχρηστων χώρων"(sic)
Μάλλον πλησιάζουν γρήγορα οι εκλογές!!


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ BOXAΣ
Ταχ. Δ/νση: Ζευγολατιό
Οδός : Γεωργίου Παπανδρέου
Τ.Κ. : 20001
Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 495 /3-10- 2013
Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βέλου»
Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 22 του Ν.3536/2007
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/06 «περί Προμήθειες – Υπηρεσίες -
Μελέτες», τις διατάξεις του Ν.3731/2008 και την υπ’ αριθμ. 5/7243/5-2-2009
Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών και την υπ’ αριθμ. 3510/739/9-8-2010 απόφαση του
Υπ. Οικονομικών.
3. Την υπ’ αριθμόν 47/2013 (AΔΑ: ΒΕ5ΠΟΡ1Φ-Ξ9Γ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1188/1189/1190/2013
Απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, Τμ.
Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας, που αφορά στην έγκριση του
Προϋπολογισμού του οικ. έτους 2013 του Δήμου.
4. Την υπ’ αριθμόν 106/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά
στην ψήφιση της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α 02.70.6262.08 περί «Συντήρηση
κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βέλου», ποσού 24.600 €, προϋπολογισμού έτους
2013.
5. Την υπ’ αριθμ. 251/2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου (ΑΔΑ:ΒΛ9ΙΩ9Π-1ΑΞ).
6. Την υπ’ αριθμ. 476/2013 Α.Δ σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές για την παροχή της εργασίας «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων
Δ.Ε. Βέλου»
7. Την προσφορά του ΘΕΟΧΑΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ , Εργολάβος, Μούλκι Κορινθίας, τηλ
2742025111, Α.Φ.Μ. 021417410 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.
8. Την ανάγκη εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Αναθέτουμε απευθείας την εργασία «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βέλου»
στον ΘΕΟΧΑΡΗ ΧΡΗΣΤΟ , Εργολάβος, Μούλκι Κορινθίας , τηλ 2742025111, Α.Φ.Μ.
021417410 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, έναντι αμοιβής 24.590,53 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
το Φ.Π.Α. 23%., στο όνομα της οποίας θα εκδοθεί το οικείο χρηματικό ένταλμα μετά
την παραλαβή της εργασίας από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου και βάση των
νόμιμων δικαιολογητικών.
Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΔΑ: ΒΛΛΟΩ9Π-Χ6Ψ ΒΛΛΟΩ9Π-Χ6Ψ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου